Τι είναι τα ΤΟΠ.Σ.Α.

Τα ΤΟΠΣΑ, «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση», είναι προσαρμοσμένα σχέδια δράσης στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας για την «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού».

Αντικείμενο των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση», είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με τελικο σκοπό την εξασφάλιση της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης. 

Οι υλοποιούμενες πράξεις αφορούν την προετοιμασία των ανέργων - ωφελουμένων και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη διατήρηση αυτών τουλάχιστον για 3 μήνες. Οι πράξεις δίνουν έμφαση τόσο στην εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, όσο και στη διεύρυνση αυτής μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν, έχουν ως πεδίο αναφοράς την τοπική αγορά εργασίας και θα επικεντρωθούν στην υποστήριξη των ωφελουμένων της ομάδας - στόχος, αλλά και των επιχειρήσεων της συγκεκριμένης περιοχής. Σκοπός είναι η άμεση σύνδεση της προσφοράς και ζήτησης της αγοράς εργασίας. Έμφαση θα δοθεί τόσο στην εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, όσο και στη διεύρυνση αυτής μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Εξασφαλίζεται ότι:

1. οι ωφελούμενοι θα συστήσουν τη δική τους επιχείρηση, και θα προετοιμαστούν κατάλληλα, ώστε οι νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις, να καλύπτουν διαπιστωμένες ανάγκες της περιοχής παρέμβασης και να βασίζονται στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής, όπως αυτά περιγράφονται στο σχέδιο δράσης

2. οι ωφελούμενοι που θα προωθηθούν για επιδότηση/επιχορήγηση από άλλα προγράμματα, θα προετοιμαστούν κατάλληλα για την ένταξή τους στο αντίστοιχο επιθυμητό πρόγραμμα

3.  οι ωφελούμενοι που θα προσληφθούν από επιχειρήσεις θα είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι, ώστε να καλύπτουν πραγματικές και διαπιστωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων.

Τα εγκεκριμένα Σχέδια Δράσης, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου 2014, περιλαμβάνουν τις παρακάτω κατηγορίες δράσεων:

· Μελέτες

· Δικτύωση

· Ενέργειες Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης

· Συντονισμός και διαχείριση Πράξης

· Κατάρτιση – Επιμόρφωση Ωφελουμένων

· Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη

Facebook