Επαναπροώθηση Ανέργων

Posted by Agrogos
on 10 Ιανουάριος 2014

Η Σύμπραξη θα αναλάβει να παρακολουθεί επί τρίμηνο μετά την πρόσληψη τους ωφελουμένους.

Μέσω του μητρώου αποφοίτων της παρέμβασης, θα υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τους ωφελούμενους, καταγραφή των εμπειριών, των αναγκών και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, ώστε να δίνεται σε πραγματικό χρόνο (real time reaction) η κατάλληλη συμβουλή ή / και στήριξη. Στην αγορά εργασίας ρόλο δεν παίζει μόνο η ορθότητα μίας απόφασης, αλλά και η ταχύτητα. Στα πλαίσια αυτά η Σύμπραξη σκοπεύει να αξιοποιήσει όλα τα παραδοσιακά αλλά και τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας. Κινητή και σταθερή τηλεφωνία, υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έντυπα ενημερωτικά φυλλάδια, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστοσελίδα, διά ζώσης επαφή, συνεντεύξεις, συνεδρίες και επαγγελματική συμβουλευτική.

Οι σύμβουλοι απασχόλησης θα παρέχουν στον ωφελούμενο στήριξη, ενώ έχοντας σχεδιάσει το ενδεδειγμένο για τον καθένα μονοπάτι καριέρας. Οι σύμβουλοι της Σύμπραξης θα καταγράφουν τα ευρήματα τους προκειμένου να υφίσταται αρχείο εξέλιξης και πορείας του κάθε ωφελουμένου, αλλά και προκειμένου να μπορεί η διοίκηση της παρέμβασης να έχει μία συνοπτική εικόνα διαθέσιμη για κάθε έναν ξεχωριστά.

Η επανακατεύθυνση των ωφελουμένων θα μπορεί να πραγματοποιηθεί στις περιπτώσεις εκείνες που διαπιστωθεί από τους συμβούλους η αδυναμία κάποιου εκ των ωφελουμένων να ανταποκριθεί στα εργασιακά του καθήκοντα ως αποτέλεσμα του ασυσχέτιστου αυτών με την κατάρτιση που έλαβε. Στο τέλος του κάθε μήνα οι σύμβουλοι θα συντάσσουν αναφορά προόδου, προκειμένου να προσμετρείται η συνολική αποτελεσματικότητα του προγράμματος και να εντοπίζονται σημεία αδυναμίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σύμπραξης, θα ενημερώνεται από τον Διαχειριστή ο οποίος κατά τη διάρκεια του συνόλου της πράξης θα βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους συμβούλους και το επιστημονικό προσωπικό.

Facebook