Πρόγραμμα Κατάρτισης

Posted by Agrogos
on 09 Ιανουάριος 2014

Η κατάρτιση των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί από τα ΚΕΚ Ηλειακό και Honesty.

(Α) Εμπορία - Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων

Το αντικείμενο του προγράμματος αφορά στο «Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων». Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται, ταχεία υιοθέτηση του e-επιχειρείν ως εργαλείο ανάπτυξης και υποστήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εξαιτίας αυτού έχουν αυξηθεί οι απαιτήσεις σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό ικανό να βοηθήσει τις επιχειρήσεις στην μετάβαση τους στην νέα ψηφιακή οικονομία, προσφέροντας λύσεις και εφαρμογές που βασίζονται στο Διαδίκτυο. Στόχος του προγράμματος, είναι η παροχή των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων σε ανέργους ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των τεχνολογιών του διαδικτύου, να παρακολουθούν και να προσαρμόζονται συνεχώς στις ραγδαίες εξελίξεις του χώρου. Η κατάρτιση στις συγκεκριμένες ικανότητες, θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής αγοράς, ενισχύοντας την δυναμική των εταιριών που εφαρμόζουν το ηλεκτρονικό εμπόριο ως μέσο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η εγκεκριμένη ενέργεια, συγκεντρώνει όλα εκείνα τα στοιχεία που καθιστούν βέβαιη την εξειδίκευση των συμμετεχόντων στη χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος δίνει βαρύτητα στην ανάπτυξη των θεματικών ενοτήτων με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και με τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνονται υπόψη και να αντιμετωπίζονται οι διαφορές που υπάρχουν στο είδος, το εύρος και το βάθος των γνώσεων που έχουν οι καταρτιζόμενοι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα του προγράμματος.

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικές ενότητες του άξονα της εξειδίκευσης στις οποίες θα αναπτυχθεί το πρόγραμμα είναι:

 • Εισαγωγή στην επικοινωνία δεδομένων και τα δίκτυα
 • Το περιβάλλον των εφαρμογών Internet
 • Ηλεκτρονικό επιχειρείν - Εμπόριο
 • Marketing και προώθηση προϊόντων στο Internet
 • Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο Εργασίας
 • Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας και Βασικές Αρχές Εργατικής Νομοθεσίας

(B) Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, τυποποίησης και προώθησης  αγροτικών προϊόντων με έμφαση σε προϊόντα βιολογικής γεωργίας

Το πρόγραμμα «Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, τυποποίησης και προώθησης  αγροτικών προϊόντων με έμφαση σε προϊόντα βιολογικής γεωργίας» αφορά στην κατάρτιση ανέργων της περιοχής στη χρήση τεχνικών φιλικών προς το περιβάλλον στη γεωργία και στην αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων παραγωγής, τυποποίησης, εμπορίας και προώθησης αγροτικών προϊόντων με έμφαση στα προϊόντα της  βιολογικής γεωργίας.

Η βιολογική γεωργία  και τα βιολογικά προϊόντα θα αποτελέσουν μια παράλληλη δραστηριότητα και μια παράλληλη αγορά με αυτή της συμβατικής γεωργίας και επομένως υπάρχει άμεσα ανάγκη εκπαίδευσης πάνω στα ζητήματα και τις αρχές της βιολογικής γεωργίας, αφού η άσκησή της επιβάλλεται - έστω και σε περιορισμένη προς το παρόν έκταση - για πολλούς λόγους.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να απορροφηθούν σε πρότυπες μονάδες της περιοχής που δραστηριοποιούνται στις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής τυποποίησης και προώθησης αγροτικών και ιδιαίτερα βιολογικών προϊόντων, και θα  αποκτήσουν δεξιότητες  για  να προχωρήσουν εφόσον το επιθυμούν στην  ίδρυση τέτοιων επιχειρήσεων. Στην προοπτική αυτή θα υποστηριχθούν και μέσω των σχετικών  συμβουλευτικών δράσεων του παρόντος σχεδίου (εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων).

Η υλοποίηση του προγράμματος είναι συμβατή και με την προσπάθεια αύξησης της εξωστρέφειας των τοπικών προϊόντων και της ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας. Οι προοπτικές αυτές έχουν ληφθεί απόλυτα υπόψη στον σχεδιασμό των δράσεων του Σχεδίου.

Οι καταρτιζόμενοι αφού ολοκληρώσουν την θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση, θα:

 • Ενημερωθούν για τα προγράμματα οικονομικών ενισχύσεων, για τις προϋποθέσεις ένταξης στα προγράμματα αυτά, για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι εντασσόμενοι δικαιούχοι, καθώς και για τους ελέγχους που υποχρεούνται να αποδεχτούν
 • Πάρουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατάσταση και τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά για τα βιολογικά προϊόντα, τις συνθήκες ανταγωνισμού, τις δυνατότητες διάθεσης ή άσκησης ενός αποτελεσματικού marketing.
 • Γνωρίσουν τις συγκεκριμένες δυνατότητες που έχει ένα τυποποιητήριο αγροτικών προϊόντων   να βελτιώσει την ποιότητα μιας κακής πρώτης ύλης έτσι ώστε  να αποβάλουν την αντίληψη ότι  η βιομηχανία μπορεί να διορθώσει τα πάντα, δίνοντας μεγαλύτερη προσοχή στην παραδιδόμενη  για  τυποποίηση  πρώτη ύλη
 • Ενημερωθούν για τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα που παράγονται, προκειμένου να πάρουν την απαραίτητη έγκριση από τους αρμόδιους οργανισμούς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, καθώς και για τις κυρώσεις που προβλέπονται για όσους έχουν πάρει την πιστοποίηση και δεν τηρούν τις προδιαγραφές
 • Αποκτήσουν μια λεπτομερή εικόνα των λειτουργιών του Marketing και του ρόλου που παίζει στην προώθηση προϊόντων όπως ο βιολογικός οίνος, στις σημερινές συνθήκες όπου απαιτείται η διαφοροποίηση των Αγροτικών προϊόντων
 • Κατανοήσουν την οικονομική σημασία του Marketing Αγροτικών προϊόντων και ειδικότερα των Βιολογικών
 • Μάθουν τους τρόπους και τις μεθόδους τμηματοποίησης της αγοράς
 • Γνωρίσουν τη χρήση δικτύων διανομής καθώς επίσης και τη φυσική διανομή
 • Πάρουν βασικές αλλά και ουσιαστικές γνώσεις εμπορίας των προϊόντων τυποποιημένων, έτσι ώστε το καλής ποιότητας προϊόν που θα ετοιμάσουν να τους αποδώσει και τη μεγαλύτερη πρόσοδο, με τη σωστή προώθησή του στην εσωτερική ή εξωτερική αγορά. 

Οι ενότητες του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος παρατίθενται παρακάτω:

 • Γενική Γεωργία
 • Βιολογική Γεωργία
 • Βιολογική Θρέψη
 • Αρχές Βιολογικής Προστασίας Προϊόντων
 • Καλλιέργεια με χρήση ήπιων μορφών ενέργειας
 • Θερμοκήπια - Αυτοματισμοί
 • Ενισχύσεις – Εμπορία  αγροτικών - Βιολογικών Προϊόντων
 • Εμπορία Προώθηση και Marketing αγροτικών - βιολογικών  προϊόντων
 • Εναλλακτικές καλλιέργειες. Τοπικές δυνατότητες αξιοποίησης
 • Υγιεινή και Ασφάλεια – Βασικές Αρχές Εργατικής Νομοθεσίας - Χρήση των βασικών εφαρμογών Η/Υ

Facebook