Κύριες Δράσεις

Posted by Agrogos
on 06 Ιανουάριος 2014

Η Αγρωγός Αναπτυξιακή Σύμπραξη θα υλοποιήσει τις ακόλουθες πέντε κύριες ομάδες δράσεων.

1. ΜΕΛΕΤΕΣ

 • Μελέτη τοπικής αγοράς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με έμφαση στο Νομό Ηλείας
 • Μελέτη για την καταγραφή των προβλημάτων, τη διάρθρωση της απασχόλησης, τα πιθανά πεδία επιχειρηματικότητας, και την οικονομική δραστηριότητα παρέμβασης, τα χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου, μελλοντικές δράσεις του σχεδίου,

2. ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου επικοινωνίας των τοπικών και περιφερειακών φορέων
 • Δημιουργία, λειτουργία και συντήρηση ανοιχτής πλατφόρμας επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων
 • Σχεδιασμός και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος εμπορίας τοπικών προϊόντων


3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

 • Διοργάνωση ημερίδων
 • Δημιουργία και διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού
 • Ανακοινώσεις – δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο και στα ΜΜΕ
 • Ενημερωτικές συναντήσεις με τοπικούς – δημόσιους φορείς
 • Συναντήσεις με εργοδοτικούς φορείς και με επιχειρήσεις, δυνητικούς εταίρους μελλοντικής απασχόλησης των επωφελούμενων

4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

 • Εμπορία - Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων
 • Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, τυποποίησης και προώθησης αγροτικών προϊόντων με έμφαση σε προϊόντα βιολογικής γεωργίας

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ–ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 • Ενημέρωση Ωφελούμενων
 • Ατομικές συνεδρίες κατά την διαδικασία επιλογής. Εξατομικευμένη Συνέντευξη για τη διάγνωση αναγκών του κάθε Επωφελούμενου και σύνταξη Ατομικού Δελτίου Παρέμβασης (Α.Δ.Π.)
 • Συμβουλευτική υποστήριξη ωφελουμένων για την Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου, ή την αίτηση υπαγωγής σε άλλα προγράμματα
 • Επιχειρηματική συμβουλευτική ωφελουμένων
 • Συμβουλευτική υποστήριξη ωφελουμένων
 • Καθημερινή λειτουργία της δομής για ενημέρωση και παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής από εξειδικευμένο προσωπικό

Facebook