Πρόγραμμα Επιχορήγησης Εργοδοτών για τη Δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας κατά τη διάρκεια της κρίσης

on 24 Νοέμβριος 2015

Δημοσιεύθηκε από τον ΟΑΕΔ πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν από 1/1/2015 - 31/8/2015 για το μισθολογικό και μέρος του μη μισθολογικού κόστους. Ο αριθμός των νέων θέσεων εργασίας συγκρίνεται με το συνολικό αριθμό θέσεων εργασίας που είχε η επιχείρηση τον Δεκέμβριο του 2014.

 • De minimis 3ετίας: €200.000 (από ημερομηνία εγκριτικής απόφασης)
 • Αφορά πρόσληψη πρώην ανέργων με πλήρη ή μερική απασχόληση
 • Όριο επιχορηγούμενων θέσεων εργασίας ανά επιχείρηση: 20 πλήρους απασχόλησης ή 40 μερικής απασχόλησης (κατ' ελάχιστον 4 ώρες ημερησίως)
 • Οι νέες θέσεις εργασίας πρέπει να έχουν διατηρηθεί ως την αίτηση υπαγωγής του προγράμματος
 • Αφορά την πλειοψηφία των επιχειρήσεων εκτός από παροχή καθαριότητας, φύλαξης, call centers, εποχικού προσωπικού, χωρίς αυτοτελή επαγγελματική έδρα κ.ά.
 • Ωφελούμενοι είναι πρώην άνεργοι (με κάρτα ανεργίας), εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, κατά το προηγούμενο εξάμηνο από την πρόσληψή τους
 • Υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά από πιστοποιημένες επιχειρήσεις στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, ενώ παίζει ρόλο ο χρόνος υποβολής της αίτησης
 • Επιχορήγηση: €18/ημέρα (πλήρης απασχόληση, ανά εργαζόμενο), €9/ημέρα (μερική απασχόληση, ανά εργαζόμενο), έως 23 ημέρες/μήνα (ανά εργαζόμενο)
 • Η επιχορήγηση αφορά την περίοδο από την ημέρα πρόσληψης έως και 31/11/2015 με νωρίτερο διάστημα από 1/1/2015. Η θέση εργασίας πρέπει να διατηρηθεί ισόποσο διάστημα με την περίοδο λήψης της επιχορήγησης από 1/12/2015. Ανώτατο όριο οι 11 μήνες.
 • Η επιχείρηση μπορεί να αντικαταστήσει επιχορηγούμενο άτομο εντός ενός μήνα από την αποχώρηση του εκάστοτε ατόμου.

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι:

 • 23/11/2015, 10.00 - 07/12/2015, 23:59 για τις Περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου
 • 23/11/2015, 10.00 - 22/12/2015, 23:59 για τις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδος, Νοτίου Αιγαίου

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα εδώ >>

Facebook