Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

on 18 Νοέμβριος 2015

Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το πρόγραμμα, σύμφωνα με την Προδημοσίευση, θα ενισχύσει πτυχιούχους τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1/1/1991, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου. Οι επενδυτικές προτάσεις που θα υποβληθούν θα έχουν επιχορηγούμενο π/υ από 5.000€ έως 25.000€ και το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100%.

Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση της πρόσκλησης και θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 μήνες. Στην αξιολόγηση των αιτήσεων ο χρόνος υποβολής δεν προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα. Τέλος, οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες προς χρηματοδότηση εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Γενικές Πληροφορίες

 • Αφορά φυσικά πρόσωπα γεννηθέντα πριν την 1/1/1991, πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΔΟΑΤΑΠ), που κατά την υποβολή της αίτησης έχουν κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους χωρίς σχέση μισθωτής εργασίας.
 • Επιλέξιμος προϋπολογισμός: €5.000 - €25.000
 • Επιδότηση: 100%
 • Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών: μετά την ημερομηνία υποβολης της αίτησης χρηματοδότησης
 • Η δραστηριότητα να είναι επιλέξιμη καθ΄όλη τη διάρκεια της επένδυσης
 • Επιλέξιμες ειδικότητες: Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α.
 • De minimis: €200.000 (τρέχον οικονομικό έτος ένταξης πρότασης και τα δύο προηγούμενα)
 • Δυνατότητα προκαταβολής έως το 40% της επιδότησης με εγγυητική επιστολή
 • Διάρκεια ολοκλήρωσης έργων: έως 24 μήνες
 • Επιλέξιμες δαπάνες: παραγωγικός εξοπλισμός (έως 40% του προϋπολογισμού χωρίς το κόστος προσωπικού), λειτουργικά κόστη (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ), δαπάνες προβολής και δικτύωσης, έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κόστος μισθωτής εργασίας, γενικός εξοπλισμός (γραφεία κλπ.), παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑμΕΑ, αμοιβές τρίτων
 • Δεν είναι επιλέξιμες οι δραστηριότητες σχετικά με εστίαση και λιανικό εμπόριο. Το λιανικό εμπόριο δύναται να επιτραπεί αν αποτελεί συμπληρωματική δραστηριότητα για την παροχή της υπηρεσίας
 • Δεν είναι επιλέξιμη η σύσταση Α.Ε.
 • Υποχρεωτική διατήρηση εταιρείας για 3 έτη μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ >>

Facebook