Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

on 17 Νοέμβριος 2015

Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το πρόγραμμα, σύμφωνα με την Προδημοσίευση, θα ενισχύσει την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν  την 1/1/1991 στους τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ:  Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία - Φάρμακα, Υλικά - Κατασκευές. Οι επενδυτικές προτάσεις που θα υποβληθούν θα έχουν επιχορηγούμενο π/υ έως 60.000€ και το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100%.

Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση της πρόσκλησης και θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 μήνες. Στην αξιολόγηση των αιτήσεων ο χρόνος υποβολής δεν προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα. Τέλος, οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες προς χρηματοδότηση εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Γενικές Πληροφορίες

 • Αφορά φυσικά πρόσωπα γεννηθέντα πριν την 1/1/1991, που κατά την υποβολή της αίτησης έχουν κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς σχέση μισθωτής εργασίας. σε περίπτωση εταιρικού σχήματος, πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις από όλους τους εταίρους. Μεταβολή σε ΚΑΔ δε συνιστά σύσταση νέας επιχείρησης.
 • Επιλέξιμος προϋπολογισμός: έως €60.000
 • Επιδότηση: 100%
 • Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών: μετά την ημερομηνία υποβολης της αίτησης χρηματοδότησης
 • Ενισχυόμενοι τομείς: Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Υγεία - Φάρμακα, Υλικά - Κατασκευές
 • De minimis: €200.000 (τρέχον οικονομικό έτος ένταξης πρότασης και τα δύο προηγούμενα)
 • Δυνατότητα προκαταβολής έως το 40% της επιδότησης με εγγυητική επιστολή
 • Διάρκεια ολοκλήρωσης έργων: έως 24 μήνες
 • Επιλέξιμες δαπάνες: παραγωγικός εξοπλισμός (έως 40% του προϋπολογισμού χωρίς το κόστος προσωπικού), λειτουργικά κόστη (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ), δαπάνες προβολής και δικτύωσης, έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κόστος μισθωτής εργασίας, γενικός εξοπλισμός (γραφεία κλπ.), παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑμΕΑ, αμοιβές τρίτων
 • Δεν είναι επιλέξιμες οι δραστηριότητες σχετικά με εστίαση και λιανικό εμπόριο
 • Δεν είναι επιλέξιμη η σύσταση Α.Ε.
 • Υποχρεωτική διατήρηση εταιρείας για 3 έτη μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ >>

Facebook