Ενίσχυση Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

on 16 Νοέμβριος 2015

Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών" από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το πρόγραμμα, σύμφωνα με την Προδημοσίευση, θα ενισχύσει υφιστάμενες (που έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013) πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον Τουρισμό, στρατηγικό τομέα προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ, και απασχολούν κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία τουλάχιστον μία (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Οι επενδυτικές προτάσεις μπορούν να έχουν προϋπολογισμό ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000€ έως 150.000€, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% με δυνατότητα προσαύξησης κατά 10 μονάδες στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού και μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση της πρόσκλησης και θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 μήνες. Στην αξιολόγηση των αιτήσεων ο χρόνος υποβολής δεν προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα. Τέλος, οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες προς χρηματοδότηση εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Γενικές Πληροφορίες

  • Αφορά εταιρείες που έχουν συσταθεί ως την 31/12/2015 και απασχολούν κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία τουλάχιστον μία (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας
  • Επιλέξιμος προϋπολογισμός: €15.000 - €150.000
  • Επιδότηση: 40% (προσαυξάνεται στο 50% εάν στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνεται αύξηση προσωπικού)
  • Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών: μετά την ημερομηνία υποβολης της αίτησης χρηματοδότησης
  • Υποχρεωτική η μέριμνα για κτηριακές και ηλεκτρονικές υποδομές για ΑμΕΑ
  • De minimis: €200.000 (τρέχον οικονομικό έτος ένταξης πρότασης και τα δύο προηγούμενα)
  • Δυνατότητα προκαταβολής έως το 40% της επιδότησης με εγγυητική επιστολή
  • Διάρκεια ολοκλήρωσης έργων: έως 24 μήνες
  • Επιλέξιμες δαπάνες: εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών, οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος, οι παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ), οι πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών, η προβολή - προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους, οι αμοιβές τρίτων, μισθολογικό κόστος νέου και υφιστάμενου προσωπικού

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα εδώ >> 

 

Facebook